Upravljanje sustavom kvalitete

Upravljanje sustavom kvalitete
Ured za kvalitetu
 
U svibnju 2012. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru implementirao je sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008 nakon čega je i osnovao Ured za kvalitetu. 
Misija ureda za kvalitetu vezana je uz aktivnosti kojima se potiče kontinuirani proces unapređenja procesa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Ured za kvalitetu je u izravnoj nadležnosti Dekanice fakulteta. Zadatak Ureda za kvalitetu je koordinacija svih aktivnosti procesa s naglaskom na podršku svim elementima strategije koja je vezana uz kontinuirani proces poboljšanja kvalitete sustava Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 
 
                                                   Misija Ureda za kvalitetu
                     Kontinuirani proces  poboljšanja svih elementa sustava je održivi sustav
 

 
Povjerenstvo za osiguranje i unapređenje kvalitete
 1. Doc.dr.sc. Nikola Papac  – prodekan
 2. Prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur – koordinator kvalitete
 3. Doc.dr.sc. Anela Čolak – predstavnik nastavnog osoblja
 4. Nikola Škobić – predstavnik studenata
 5. Arijana Laura, predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja

 


 
POLITIKA KVALITETE
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru politiku kvalitete temelji na kontinuiranom poboljšanju poslovnog procesa, konkurentnosti, podizanju razine zadovoljstva svih dionika u poslovnom procesu, poticanju izvrsnosti, kreiranju poslovnih procesa koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada te jakoj i poticajnoj organizacijskoj kulturi.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u skladu sa svojom misijom i vizijom i najvišim nacionalnim zakonima, međunarodnim standardima u području visokog obrazovanja kroz politiku kvalitete promiče zajedničke vrijednosti svih dionika poslovnog procesa .
U cilju ispunjenja vizije i misije, ispunjenja očekivanja svih dionika poslovnog procesa (studenata, djelatnika, tržišta rada, gospodarstva, razvoja i konkurentnosti  visokoškolskog sustava Sveučilišta u Mostaru) Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru kontinuirano teži:
 
 • osuvremenjivanju studijskih programa u skladu s potrebama gospodarstva; 
 • trajnom praćenju uspješnosti studiranja u korektivne radnje u cilju poboljšavanja;
 • praćenje uspješnosti nastavnog osoblja prema ocjenama studenata i poduzimanje korektivnih mjera za kontinuirano poboljšanje; 
 • osiguravanje etičnosti,  transparentnost i nepristranost rada; 
 • trajno i sustavno jačati znanstveno-istraživački rad te ponudu i konkurentnost stručnog  rada, 
 • kontinuirano jačati suradnju sa drugim fakultetima na području Bosne i Hercegovine i jačati suradnju s drugim fakultetima u okruženju 
 • utjecati  i planirati promjene u organizaciji svih procesa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru radi usklađivanja sa zahtjevima i potrebama svih dionika u procesu; 
 • kontinuirano  analizirati i trajno poboljšavati  zadovoljstvo svih dionika – studenata, zaposlenika, akademske zajednice, gospodarstva i civilnog društva;
 • poticati i kontinuirano poboljšavati akademsku izvrsnost; 
 • poticati i kontinuirano poboljšavati znanstvenu kritičnost; 
 • poticati i kontinuirano poboljšavati  organizacijsku kulturu i međukulturalnu toleranciju;
 • kontinuirano osiguravati trajnu edukaciju nastavnog i nenastavnog osoblja i važnost organizacijske kulture koja prihvata i implementira izvrsnost u svim djelovima procesa;
 • trajno slijediti trendove i smjernice u nacionalnom i međunarodnom krugu visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada; 
 • trajno pratiti trendove i potrebe šire društvene zajednice i prema njima usklađivati smjernice poslovne politike organizacije
 • trajno i kontinuirano osiguravati zapošljavanje prema kriterijima izvrsnosti.
 
Mostar, 5. svibnja, 2014.
 
                                                                                     Dekan:
                                                                        Prof.dr.sc. Mila Gadžić

 

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja; Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), te zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2015. 
 
Ekonomski fakultet je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno – istraživačkog što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji je dobio 29. svibnja 2012. godine i njegovom tranzicijom na standard ISO 9001:2015. Ovim certifikatom se dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Standard se primjenjuje u svim procesima Ekonomskog fakulteta: znanstveno – istraživačkom, nastavnom, administrativnom i upravljačkom. 
 
Uprava Ekonomskog fakulteta odgovorna je za sustav upravljanja kvalitetom, a sve aktivnosti vezane uz sustav koordinira predstavnik uprave za kvalitetu. Predstavnik uprave za kvalitetu surađuje s odborima Fakultetskog vijeća zaduženima za realizaciju i praćenje ciljeva kvalitete. Odbor za unaprjeđenje i kvalitetu nastave je tijelo koje najviše sudjeluje u aktivnostima vezanim uz osiguranje i upravljanje kvalitetom nastavnog i znanstveno – istraživačkog procesa. 
 
Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta opisan je u slijedećim dokumentima: priručnik kvalitete, politika i ciljevi kvalitete, postupci, procedure i radne upute. Svi dokumenti usklađeni su sa i pozivaju se na zakonske akte i Europske standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. U objavljenoj politici kvalitete dekan Fakulteta jasno je istaknuo važnost trajnog poboljšanja svih procesa i aktivnosti u svrhu i sa ciljem kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva svojih korisnika u čemu kvalitetna realizacija usluge ima ključnu ulogu. U definiranim postupcima i procedurama jasno su prepoznate odgovornosti za pojedine aktivnosti, načini mjerenja i analize. Zapisi o mjerenjima i analizama redovito se održavaju.