Upravljanje sustavom kvalitete

Upravljanje sustavom kvalitete
Ured za kvalitetu
 
U svibnju 2012. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru implementirao je sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008 nakon čega je i osnovao Ured za kvalitetu. 
Misija ureda za kvalitetu vezana je uz aktivnosti kojima se potiče kontinuirani proces unapređenja procesa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Ured za kvalitetu je u izravnoj nadležnosti Dekana fakulteta. Zadatak Ureda za kvalitetu je koordinacija svih aktivnosti procesa s naglaskom na podršku svim elementima strategije koja je vezana uz kontinuirani proces poboljšanja kvalitete sustava Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 
 
                                                   Misija Ureda za kvalitetu
                     Kontinuirani proces  poboljšanja svih elementa sustava je održivi sustav
 

 
Povjerenstvo za osiguranje i unapređenje kvalitete

izv. prof. dr. sc. Nikola Papac, prodekan
izv. prof. dr. sc. Marija Čutura, predstavnik nastavnika
izv. prof. dr. sc. Katerina Malić Bandur, predstavnik nastavnika
doc. dr. sc. Mirela Mabić, koordinator kvalitete
Arijana Laura, predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja
Valerija Grbavac, predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja
Julija Milinović, predstavnik studenata

 


 
POLITIKA KVALITETE
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru politiku kvalitete temelji na kontinuiranom poboljšanju poslovnog procesa, konkurentnosti, podizanju razine zadovoljstva svih dionika u poslovnom procesu, poticanju izvrsnosti, kreiranju poslovnih procesa koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada te jakoj i poticajnoj organizacijskoj kulturi.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u skladu sa svojom misijom i vizijom i najvišim nacionalnim zakonima, međunarodnim standardima u području visokog obrazovanja kroz politiku kvalitete promiče zajedničke vrijednosti svih dionika poslovnog procesa .
U cilju ispunjenja vizije i misije, ispunjenja očekivanja svih dionika poslovnog procesa (studenata, djelatnika, tržišta rada, gospodarstva, razvoja i konkurentnosti  visokoškolskog sustava Sveučilišta u Mostaru) Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru kontinuirano teži:
 
 • osuvremenjivanju studijskih programa u skladu s potrebama gospodarstva; 
 • trajnom praćenju uspješnosti studiranja u korektivne radnje u cilju poboljšavanja;
 • praćenje uspješnosti nastavnog osoblja prema ocjenama studenata i poduzimanje korektivnih mjera za kontinuirano poboljšanje; 
 • osiguravanje etičnosti,  transparentnost i nepristranost rada; 
 • trajno i sustavno jačati znanstveno-istraživački rad te ponudu i konkurentnost stručnog  rada, 
 • kontinuirano jačati suradnju sa drugim fakultetima na području Bosne i Hercegovine i jačati suradnju s drugim fakultetima u okruženju 
 • utjecati  i planirati promjene u organizaciji svih procesa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru radi usklađivanja sa zahtjevima i potrebama svih dionika u procesu; 
 • kontinuirano  analizirati i trajno poboljšavati  zadovoljstvo svih dionika – studenata, zaposlenika, akademske zajednice, gospodarstva i civilnog društva;
 • poticati i kontinuirano poboljšavati akademsku izvrsnost; 
 • poticati i kontinuirano poboljšavati znanstvenu kritičnost; 
 • poticati i kontinuirano poboljšavati  organizacijsku kulturu i međukulturalnu toleranciju;
 • kontinuirano osiguravati trajnu edukaciju nastavnog i nenastavnog osoblja i važnost organizacijske kulture koja prihvata i implementira izvrsnost u svim djelovima procesa;
 • trajno slijediti trendove i smjernice u nacionalnom i međunarodnom krugu visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada; 
 • trajno pratiti trendove i potrebe šire društvene zajednice i prema njima usklađivati smjernice poslovne politike organizacije
 • trajno i kontinuirano osiguravati zapošljavanje prema kriterijima izvrsnosti.
 
 
                                                                                     Dekan:
                                                                        Prof.dr.sc. Igor Živko

 

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja; Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), te zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2015. 
 
Ekonomski fakultet je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno – istraživačkog što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji je dobio 29. svibnja 2012. godine i njegovom tranzicijom na standard ISO 9001:2015. Ovim certifikatom se dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Standard se primjenjuje u svim procesima Ekonomskog fakulteta: znanstveno – istraživačkom, nastavnom, administrativnom i upravljačkom. 
 
Uprava Ekonomskog fakulteta odgovorna je za sustav upravljanja kvalitetom, a sve aktivnosti vezane uz sustav koordinira predstavnik uprave za kvalitetu. Predstavnik uprave za kvalitetu surađuje s odborima Fakultetskog vijeća zaduženima za realizaciju i praćenje ciljeva kvalitete. Odbor za unaprjeđenje i kvalitetu nastave je tijelo koje najviše sudjeluje u aktivnostima vezanim uz osiguranje i upravljanje kvalitetom nastavnog i znanstveno – istraživačkog procesa. 
 
Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta opisan je u slijedećim dokumentima: priručnik kvalitete, politika i ciljevi kvalitete, postupci, procedure i radne upute. Svi dokumenti usklađeni su sa i pozivaju se na zakonske akte i Europske standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. U objavljenoj politici kvalitete dekan Fakulteta jasno je istaknuo važnost trajnog poboljšanja svih procesa i aktivnosti u svrhu i sa ciljem kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva svojih korisnika u čemu kvalitetna realizacija usluge ima ključnu ulogu. U definiranim postupcima i procedurama jasno su prepoznate odgovornosti za pojedine aktivnosti, načini mjerenja i analize. Zapisi o mjerenjima i analizama redovito se održavaju.