O Fakultetu

Povijest

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine kao Odjeljenje Ekonomskog fakulteta Sarajevo, a od 1976. godine do danas ustrojen je kao samostalan fakultet.

Ekonomski fakultet je ustrojbena jedinica u sastavu (javnog) Sveučilišta u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije na prvom ciklusu, sveučilišne studije na drugom ciklusu i poslijediplomski doktorski studij na trećem obrazovnom ciklusu, te obavlja znanstveni i visokostručni rad u području ekonomije.

Fakultet je sukladno procesu transformiranja visokog školstva prema načelima Bolonjske deklaracije, usvojio novi nastavni plan i program koji se primjenjuje od akademske 2005./2006. godine. Nastava se osim u Mostaru organizira i izvodi u Centrima Vitez (prvi i drugi ciklus) i Orašje (prvi ciklus).