Rektorova nagrada za akademsku 2018./2019.

Rektorova nagrada za akademsku 2018./2019.

Odlukom Rektora Sveučilišta u Mostaru 01-7002/19 od 21. listopada 2019. godine pokreće se postupak dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u akademskoj 2018./2019. godini.

Prijavu mogu podnijeti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog sveučilišnog studija ukoliko ispunjavaju tražene uvijete:

  1. u trenutku prijavljivanja nisu stariji od 26 godina,
  2. prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade,
  3. student mora imati položene sve ispite iz prethodne godine studija do 30. rujna 2019. godine s prosjekom ocjena od najmanje 4,00,
  4. nisu ponavljali niti jednu godinu studija,
  5. student mora imati suglasnost dekana fakulteta.

Završna godina diplomskog i integriranog studija ne vrednuje se za dobivanje Rektorove nagrade.

Dva najbolja studenta s Ekonomskog fakulteta mogu dobiti „Rektorovu nagradu“.

Prijavu u pisanom obliku zajedno sa prijepisom ocjena i potvrdom o statusu studenta dostaviti u Tajništvo najkasnije do petka, 15. studenog 2019. godine do 15'00 sati.                                               

 

  1. Link na natječaj za Rektorovu nagradu za uspijeh u studiranju u akademskoj 2018./2019. godini
  2. Link na natječaj za Rektorovu nagradu za šport, studentski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta