Dekanova nagrada za 2019./2020. godinu

Dekanova nagrada za 2019./2020. godinu

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Dekanovu nagradu može dobiti najbolji student generacije sa svake godine studija (preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij, diplomski jednogodišnji studij i diplomski dvogodišnji studij).

Sukladno članku 5. Odluke o Dekanovoj nagradi ako dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena u školskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada svi studenti će dobiti nagradu.

Uvjeti za dobivanje „Dekanove nagrade“ su:

-          prosječna ocjena studenta u akademskoj 2019./2020. godini mora biti najmanje 4,00;

-          student mora imati položene sve ispite iz prethodne godine studija i to zaključno s ispitnim rokovima za tu godinu studija;

-          studenti koji su obnavljali godinu studija ne mogu se natjecati za nagradu;

-          nagrada se može dobiti samo jedan put tijekom studija i to samo za jednu godinu studija.

Studenti koji ispunjavaju uvjete za dobivanje „Dekanove nagrade“ za 2019./2020. godinu prijavu trebaju dostaviti najkasnije do 4.12.2020. godine do 15,00 sati u dekanat Fakulteta.

Uz prijavu obvezno dostaviti uvjerenje o položenim ispitima i uvjerenje o upisu u stariju godinu studija.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studenti koji nisu do sada dobili Dekanovu nagradu.

Link na dokument natječaja