Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan tekst natječaja može se preuzeti ovdje.
Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:
– opće uvjete
– posebne uvjete
 
a) Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– da su državljani BiH,
– da su stariji od 18 godina,
– da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).
 
b) Posebni uvjeti
Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (vidjeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici).
 
c) Potrebni dokumenti
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
– životopis,
– dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta iz akata navedenih u točci b) Natječaja,
– popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici,
– uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
– izjava iz točke a) alineja 3. ovjerena u općini ili kod javnog bilježnika.
 
Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj – ne otvarati“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Rektorica
Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić