Poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko-računovodstvena forenzika“

13.02.2023 - 09:29
Poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko-računovodstvena forenzika“

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 10. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-7498/22 od 13. prosinca 2022. godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-5841/22, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA“
NA EKONOMSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU
U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko-računovodstvena forenzika“ na Ekonomskom fakultetu traje 2 semestara (1 godinu) – 60 ECTS.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni magistar specijalist financijsko-računovodstvene forenzike (60 ECTS)

Ukupna cijena (školarina) studija iznosi 7.000,00 KM, a plaća se u obrocima.

UVJETI ZA UPIS

Pravo upisa na Poslijediplomskom specijalističkom studiju imaju kandidati koji su završili sveučilišni integrirani ili diplomski studij iz polja ekonomije.
Pravo upisa imaju osobe koje su završile drugi sveučilišni integrirani ili diplomski studij uz polaganje razlike kolegija koje utvrdi Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija.
Pravo upisa imaju strani državljani koji su studij završili u inozemstvu, uz prethodnu obvezu provođenja Zakonom predviđenog postupka utvrđivanja istovrijednosti diplome (nostrifikacija).
Upis kandidata na Poslijediplomski specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja.

Kandidat upisuje studij u cjelini.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

·         popunjen obrazac prijave – može se preuzeti na web stranici fakulteta,
·         životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti,
·         izvadak iz matične knjige rođenih (ovjerena preslika),
·         uvjerenje o državljanstvu,
·         diplomu o završenom sveučilišnom preddiplomskom i/ili diplomskom studiju,
·         potvrdnicu/uvjerenje o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija.

Upisne kvote: Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Financijsko-računovodstvena forenzika“ upisuje se 20 kandidata.

Rok prijave: Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru
Ekonomski fakultet
Matice hrvatske bb
88000 Mostar

Uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko-računovodstvena forenzika“

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na web stranici Ekonomskog fakulteta, mail: frf.spec@ef.sum.ba,  odnosno, na telefon broj: 00387 36 355 112 ili 00387 36 355 100