Opći akti Sveučilišta u Mostaru

Opći akti Sveučilišta u Mostaru

Statut Sveučilišta u Mostaru, ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine objavljuje se na oglasnoj ploči dana 5. ožujka 2020. godine.

Isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Sveučilišta u Mostaru ustrojbenih jedinica.

 

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020. godine objavljuje se na oglasnoj ploči dana 5. ožujka 2020. godine.

Isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Sveučilišta u Mostaru i ustrojbenih jedinica.

Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja