Dekanova nagrada za 2020./2021. godinu

Dekanova nagrada za 2020./2021. godinu

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

Ur. broj: 02-1303-02/21

Mostar; 23.11.2021.god.

 

Sukladno članku 149., stavak 1., točka b. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 19. veljače 2004. godine raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku 2020./2021. godinu

Dekanovu nagradu može dobiti najbolji student generacije sa svake godine studija (preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij, diplomski jednogodišnji studij i diplomski dvogodišnji studij).

Sukladno članku 5. Odluke o Dekanovoj nagradi ako dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena u školskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada svi studenti će dobiti nagradu.

Uvjeti za dobivanje „Dekanove nagrade“ su:

-          prosječna ocjena studenta u akademskoj 2020./2021. godini mora biti najmanje 4,00;

-          student mora imati položene sve ispite iz prethodne godine studija i to zaključno s ispitnim rokovima za tu godinu studija;

-          studenti koji su obnavljali godinu studija ne mogu se natjecati za nagradu;

-          nagrada se može dobiti samo jedan put tijekom studija i to samo za jednu godinu studija.

Studenti koji ispunjavaju uvjete za dobivanje „Dekanove nagrade“ za 2020./2021. godinu prijavu trebaju dostaviti najkasnije do 03.12.2021. godine do 15:00 sati u dekanat Fakulteta.

Uz prijavu obvezno dostaviti uvjerenje o položenim ispitima i uvjerenje o upisu u stariju godinu studija.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studenti koji nisu do sada dobili Dekanovu nagradu.

 

                                                                                                           DEKAN

                                                                                                 prof. dr. sc. Igor Živko, v.r.